Back in a Public School Education and How It Is to Work for a Private Language School & Zpět ve státním školství a Jaké to je, pracovat pro soukromou jazykovou školu

Public School Education & Státní školství

Lying in a bed, sneezing every five minutes from a could I cought somewhere between driving to school and local companies where I teach English. Yes, I’m back in a public school education, teaching mostly teens how to use some basic English tenses and vocabulary. The horrible uncertainty, if I make enough money tomorrow has dissapeared. I don’t have to worry yet, how many people will cancel their lesson.


Ležím v posteli, kýchám zhruba každých pět minut, asi jsem nastydla někde mezi ježděním do školy a do místních firem, kde učím angličtinu. Ano, je to tak, jsem zpět ve státním školství, kde učím děti hlavně na druhém stupni, jak používat některé základní anglické časy a slovní zásobu. Ta hrozná nejistota, jestli zítra vydělám dost, je teď pryč, už se nemusím bát, kolik lidí zruší svou lekci.  When leaving the public school education three years ago I was tired of the system, of unmotivated children, the mediavel way of thinking of some teachers and crazy shouting parents I’d met. I saw just one side of the coin, focusing on bad things. But some teachers really shocked me by their uwillingness to adapt to the changing world around them.A person, a teacher unable to change his seat he‘s used to, when someone else takes his place while gathering for a meeting or unwilling to learn basic PC skills just because they don’t like it, shouldn’t teach kids how to adapt and adjust to the environment and society we are living right now. Beg me pardon that’s really ignorance.


Když jsem před třemi lety odcházela ze státního sektoru, byla jsem unavená z dětí bez zájmu a motivace, středověkého způsobu myšlení některých učitelů a bláznivých ukřičených rodičů. Viděla jsem jen jednu stranu mince, zaměřená asi na to nejhorší. Někteří kolegové mě ale opravdu šokovali svou neochotou přizpůsobit se měnícímu světu kolem. Člověk, který není schopen sednout si jednoduše jinam, než tam, kde je zvyklý, když mu někdo jiný před schůzí náhodou zasedne místo, nebo nemá nejmenší snahu se naučit alespoň základní počítačové dovednosti, by neměl učit děti, jak se adaptovat a přizpůsobovat prostředí a společnosti, ve které dnes žijeme. To mi prosím odpusťte, to je ale opravdu ignorace.So when leaving school I thought the whole state educational system should be canceled and build up again, in a very different way, as it doesn’t serve us anymore. In future, the vast majority of occupations done by labourers will be very quickly automated. Millions of people working in factories will be soon replaced by automated machines just because the maintenance of such a machine will be much cheaper. People educated in a classic school system breeding just standardized products with standardized features and average skills won’t find any work, robots will have the same skills and will be cheaper.

There’s no change in my opinion. What has quite changed though is my attitude towards the whole thing. Now, after my freelance experience, I’m able to see the good side of the coin too.


Když jsem tedy odcházela, byla jsem přesvědčená, že celý státní vzdělávací systém by měl být zrušen a postaven úplně znovu a jinak, jelikož nám už jednoduše neslouží.  V budoucnu se bude většina dělnických profesí automatizovat. To, co dnes ještě dělají lidé, bude velmi brzy nahrazeno roboty a miliony lidí tak přijdou o práci. Robotické stroje budou postupně zastávat stále větší procento zaměstnání jednoduše proto, že náklady na jejich provoz a údržbu budou mnohem levnější a lidé vychovaní klasickým školským systémem, který plodí v podstatě standardizované produkty se standardizovanými vlastnostmi a průměrnými schopnostmi prostě nenajdou práci, protože roboti budou umět to samé a budou levnější.  

Názor na celou věc jsem nezměnila, mám ale ke všemu docela odlišný postoj poté, co jsem si vyzkoušela, jaké to je, být na volné noze. Řekněme, že jsem teď schopna vidět i tu dobrou stranu mince.  Private Language School & Soukromá jazyková škola

When entering a private language sector I thought I would find enthusiastic and passionate professionals and learn from their example and leadership. Being a lector means loving your work, loving the language and spreading your knowledge and skills. I was looking forward to a professional challenge and wished to be a part of a competent and skilled team where people care for each other, share their experience, just because such an atmosphere helps to grow and flourish the entire business and increase its profit. Well, my idea was a bit naive and distorted.


Když jsem vstupovala do soukromého jazykového sektoru, myslela jsem, že najdu zapálené profesionály plné nadšení a budu se učit z jejich příkladu a vedení. Lektoři musí milovat svou práci, milovat jazyk a chtít dál šířit své znalosti a dovednosti. Těšila jsem se na profesionální výzvu, kdy budu moci být zároveň také součástí kvalifikovaného a zkušeného týmu, kde se lidi jeden o druhého zajímají a sdílejí své poznatky a zkušenosti prostě proto, že taková atmosféra podporuje chod firmy a zvyšuje zisk. While working there, I quickly found out, the biggest asset for a private language sector is a company willing to pay. The business is run by numbers, an experienced lecturer is a good thing to have but when he’s not satisfied, he can be quickly replaced.


Během práce pro soukromý sektor jsem si pak rychle uvědomila, že nejdůležitější aktivum pro soukromou jazykovou školu je firma ochotná platit. Je to byznys postavený na číslech. Mít na palubě zkušeného lektora je dobrá věc, pokud je však s něčím nespokojen, může být velmi rychle nahrazen. As long as the company is paying, the lector has to strain all his forces to teach a solid lesson. No matter, he teaches in a kitchen or a dining room, no matter his students are late or leaving soon, unprepared without a sheet of paper or a pen. The vast majority of firms is a very decent and prevalent percentage of students is trying to do their tasks but there are some cases, when it’s very hard to stay professional while even receptionist at the entrance treats you like a dirt.


Dokud je firma ochotná platit, lektor musí napřít všechny síly, odvést svou práci a odučit lekci. I když třeba učí zrovna někde v kuchyňce nebo jídelně, studenti chodí na lekce pozdě nebo odchází brzy, nejsou připraveni, bez papíru, nebo čehokoliv na psaní. Drtivá většina společností je velmi slušná a převládající procento studentů se snaží studovat a připravovat, ale jsou situace, kdy je velmi těžké zůstat profesionální, kdy už s Vámi i slečna recepční u vchodu jedná jak s onucí.Quality and Part of the Team & Kvalita a člen týmu

battle-board-game-challenge-209640

The private language school gave me an excellent methodical support when building structured lessons employing and developing all language skills, and while being observed during company lessons I also obtained very valuable feedback on various aspects of my work. It also provided me with modern and interesting teaching material, I have great possibility to work with the most modern textbooks on the market, there’re also educational opportunities for lecturers in the form of free webinars and what I appreciate the most is the chance to meet various people while teaching.


Soukromá jazyková škola mi poskytla skvělou metodickou podporu při budování strukturovaných lekcí, kde se zapojují a rozvíjejí všechny jazykové dovednosti. Během observací jsem dostávala velmi cenné rady týkající se různých aspektů lektorské práce. Měla jsem také možnost pracovat s mnoha zajímavými a moderními učebnicemi, které jsou právě na trhu. Byla tu také možnosti týkající se dalšího profesního rozvoje ve formě různých webinářů. Co však oceňuji nejvíce, je pak možnost poznávat během lekcí zajímavé lidi z různých prostředí. 

adult-agreement-business-1089549What I really miss somewhere between invoice and accounting office is a human aspect of doing the whole business.

The company afraid of losing its numbers can lose its people by disappointing their trust and exploiting their loyalty. Long- term circumvention of the conditions set out in the contract and neglecting rights of own people for making money can create a very unhealthy relationship full of supressed anger and hypochrisy. And there’s no solid base for a real partnership, cooperation and teamwork.


Co mi ale opravdu chybí někde na cestě mezi fakturou a účtárnou je lidský rozměr celého podnikání.

Firma, která se strachuje o čísla, může rychle přijít o své lidi, kteří jí prostě přestanou věřit či ztratí zájem s ní spolupracovat. Dlouhodobější obcházení podmínek stanovených ve smlouvě a zanedbávání práv lektora může vytvořit velmi nezdravý vztah plný potlačovaného hněvu a přetvářky. Zde není žádný prostor pro stabilní partnerství a týmovou spolupráci.Sense of Community and Camaraderie & Pocit komunity a kamarádství

Being back in the public school education gives me an opportunity to appreciate a solid background of a state school and the certainty of a regular monthly income which feels like an absolute heaven now. There’s a sense of community and camaraderie I’ve been missing for such a long time and all I have learned so far can be used to help the school to grow. I can offer my experience, much more confidence and far more balance.


Po návratu do státní školy mám teď pocit stabilního ekonomického zázemí, což je po delší době na volné noze opravdu ohromná úleva. Mám teď také docela pocit, že někam patřím a jsem členem týmu, což mi opravdu hodně chybělo. Vše, co jsem se naučila, teď můžu zúročit a využít dál v novém zaměstnání.Posted by

Jsem Bára a tento blog píši pro zachování své vlastní autenticity a přirozenosti. Je snadné se v každodenním shonu ztratit mezi běžnými povinnostmi a když si nedáte pozor, zjistíte, že žijete se seznamem úkolů přilepeným na čele a vlastní život vám utíká mezi prsty.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s